Wij proberen alles helder te houden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MacLean Agencies B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda door MacLean Agencies B.V. onder nummer 18039063.

Artikel 1: toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan MacLean Agencies B.V., haar vestiging of met haar gelieerde werkmaatschappijen (hierna: “verkoper”) tot verkoop en levering door verkoper van zaken en diensten en op alle overeenkomsten met verkoper terzake, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij, opdrachtgever en/of afnemer (hierna: “afnemer”) slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2: aanbieding

 1. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper in catalogi en ander drukwerk of anderszins zijn, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, geheel vrijblijvend met name ook voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen. Deze worden steeds bij wijze van benadering verstrekt.

 2. Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door verkoper, houden nieuwe aanbiedingen in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.

 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door verkoper onder normale omstandigheden en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3: totstandkoming

 1. Indien het aanbod voor verkoper vrijblijvend is, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door verkoper van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door verkoper een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

 2. Indien aan het aanbod van verkoper een termijn is gebonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door verkoper van een aanvaarding van dit aanbod van de afnemer binnen de door verkoper gestelde termijn.

 3. Indien een aanvaarding door de afnemer van het aanbod van verkoper afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de afnemer en als een verwerping van het gehele aanbod van verkoper, ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.

 4. Indien de afnemer een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is aan de zijde van verkoper uitsluitend sprake van een aanvaarding indien verkoper dit aanbod en/of deze opdracht aanvaardt, dan wel verkoper met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 5. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door personeel van verkoper, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend tenzij deze door verkoper aan de afnemer schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 4: prijs

 1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en luiden exclusief omzetbelasting, leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.

 2. De door verkoper opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s, of in een andere door verkoper schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de afnemer, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.

 3. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.

 4. Verkoper houdt het recht voor aan de afnemer een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren, waaronder arbeidsloon of, premies, materialen en koerswijzigingen.

 5. Het gestelde in sub 4.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

 6. Indien de toepassing van artikel 4.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief binnen 1 week nadat verkoper kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de afnemer niet binnen 1 week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt.

 7. Indien er zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de afnemer ten gevolge waarvan voor verkoper kosten zijn ontstaan, is de afnemer gehouden deze aan de verkoper te voldoen.

Artikel 5: levering

 1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door verkoper bestelde materialen en/of onderdelen.

 3. Indien de term franco levering wordt gebruikt, betekent dit niet anders dan dat verkoper bij leveringen boven een bedrag van € 250,-- voor eigen rekening, maar voor risico van afnemer, zorg draagt voor vervoer van de zaken een en ander voorzover de plaats van bestemming van de zaken naar het oordeel van de verkoper bereikbaar is. Indien het gaat om een geringe afname van zaken voor een bedrag lager dan € 250,-- zullen er door verkoper kosten voor het vervoer bij afnemer in rekening worden gebracht.

 4. Verkoper is gerechtigd in delen te leveren. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven.

 5. Indien de afnemer acceptatie van de zaken weigert, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van de afnemer.

Artikel 6: transport

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport/de verzending bij een levering van meer dan € 250,-- voor rekening van verkoper.

 2. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van het verpakken van de producten worden door verkoper bepaald.

Artikel 7: risico en eigendomsovergang

 1. Het risico van de te leveren goederen gaat op het moment van aflevering op afnemer over ongeacht wat tussen verkoper en afnemer omtrent kosten van vervoer en assuranties overeengekomen.

 2. Afnemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de levering en een spoedige lossing van de goederen uit het vervoermiddel te bewerkstelligen waarbij wachttijden vermeden dienen te worden.

Artikel 8: betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de afnemer te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de afnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de afnemer op verkoper stelt te hebben, is uitgesloten.

 2. Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 8.1 genoemde betalingstermijn.

 3. Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn is de afnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--.

 4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de afnemer mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.

 5. De afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere redenen dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

 6. In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van verkoper, uit welke hoofde dan ook bij de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 7. Te allen tijde heeft verkoper het recht van de afnemer zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomsten.

 Artikel 9: opschorting retentierecht

 1. Verkoper is bevoegd zijn prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de afnemer niet aan een of meer van zijn verplichtingen voldoet dan wel indien verkoper kennis heeft genomen van omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichting niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechterlijke bepalingen.

 Artikel 10: garantie

 1. Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op de door hem verkochte goederen dan de daarop door de fabrikant van de goederen verleende garantie.

 2. In geval zich gebreken voordoen in het product geldt in het geheel geen garantie indien deze gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door verkoper gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verkoper dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.

 3. Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de afnemer.

 Artikel 11: reclamaties

 1. De afnemer is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen, te keuren en vast te stellen of het product in orde is dan wel de werkzaamheden in overeenstemming zijn uitgevoerd.

 2. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door verkoper geleverde zaken als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Producten afgehaald bij magazijn van verkoper dienen door de afnemer bij inontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijke gebreken, manco’s en dergelijke en deze dienen onverwijld aan verkoper te worden medegedeeld.

 3. Indien de in artikel 10 omschreven toepasselijke garantie gegrond wordt bevonden, zal de verkoper afnemer behulpzaam zijn bij het inroepen van rechten van afnemer jegens de fabrikant.

 4. Retourzending van verkochte producten aan verkoper, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend of andere instructies van verkoper.

 5. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijking en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

 6. Reclamaties met betrekking tot een bepaald product of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de afnemer met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

 7. Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

 Artikel 12: eigendomsvoorbehoud

 1. Door verkoper afgeleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van verkoper totdat de afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan verkoper heeft voldaan.

 2. Het is de afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen.

 3. De afnemer is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

 4. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekortschiet of indien verkoper goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

 5. Verkoper is niet gehouden tot enige vrijwaring van de afnemer voor aansprakelijkheid als houdster van de zaak.

 6. De afnemer vrijwaart verkoper voor aanspraken die derden op verkoper heeft en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13: overmacht

 1. In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is zowel verkoper als de afnemer bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de afnemer enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voorzover verkoper ten gevolge van deze ontbindingen een voordeel zou genieten, dat verkoper bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.

 2. Onder overmacht aan de zijde van verkoper is medebegrepen elke omstandigheid die buiten toedoen van verkoper is ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of bij leveranciers van verkoper.

 Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. Onverminderd artikel (10) van deze algemene voorwaarden is verkoper nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

 2. In geval verkoper in tegenstelling tot artikel 14.1 aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

 3. In geval verkoper in tegenstelling tot artikel 14.1 aansprakelijk mocht zijn voor schade is de aansprakelijkheid van verkoper voorts beperkt tot de prijs waarvoor de afnemer de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de afnemer voor de opdracht is betaald.

 4. In geval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 14.3 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zou zijn geweest.

Artikel 15: vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart verkoper voor iedere schade die wordt geleden door een derde ten gevolge van het gebruik van producten die door verkoper aan de afnemer zijn geleverd.

 Artikel 16: ontbinding

 1. Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de verkoper gesloten overeenkomst, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van de onderneming van de afnemer, is verkoper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winst derving en transportkosten.